Makaleler

ALANYA KONULU MAKALELERİN (APA) KAYNAKÇALARI [Bölüm ve yayın yılına göre sıralanmıştır]

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

 

Üstündağ, H. ve Demirel F.A. (2009). Alanya kalesi iskelet topluluğunda ağız ve diş sağlığı. Edebiyat Fakültesi Dergisi. 26(1). 219-234.

 

Çoban, B. ve Topal B. (2014). Evaluation of rotavirus gastroenteritis in children: five years’ surveilance in Alanya, Antalya. The Turkish Journal of Pediatrics. 56. 280-284.

 

Erdoğan, H. ve Erdoğan A. (2015). Antimicrobial resistance of Shigella Isolates in Alanya, Turkey. The National Academy of Sciences. 85(1). 277-280.

 

Erdoğan, H. (2015). Alanya’da Batı Nil Virüsü Ensefaliti: Bir olgu sunumu. Klimik Dergisi. 28(2). 87-88.

 

Yazan, T., Girgin A. ve Kuru T. (2015). Geriatric depression: A research foreign residents living in Alanya. Acta Medica Alanya. 1(3). 32-37.

 

SOSYAL BİLİMLER

 

Peyronnet P. (1967). Alanya bölgesinin petrografi ve mitolojisi ile Alanya masifindeki boksitlere bitişik kloritoidli şistlerin kökeni. Sorbonne Üniversitesi. 154-160.

 

Şengün M., Acarlar M., Çetin F., Doğan O.Z. ve Gök A. (1978). Alanya masifinin yapısal sorunu. Jeoloji Mühendisliği. Ekim 39-44.

 

Ayfer, M., Köksal, İ., Kaynak, L. ve Türk, R. (1983). Alanya Muzlarının (Dwarf cavandish) Ethrel (2-Chloroethyl phosphonic asid) ile Sarartılması. 8(5) (Eylül-Ekim 1983). 249-254.

 

Gürdal M. ve Özenir S. (1986). Der herkules von Alanya. Antike Welt. 17(3). 23-26.

 

Işık V. ve Tekeli O. (1995). New petrographical data at the eastern part of Alanya metamorphites. Mineral Res. 117, 49-57.

 

Türktaş M. (1997). Alanya ve köylerindeki türbe yatır ve adak yerleri. PAİİ Eğitim Fakültesi Dergisi. (3). 09-14.

 

Demir N. (1999). Alanya ağızlarında şimdiki zaman ekinin varyantları. İlmi Araştırmalar. (7). 57-64.

 

Kalafat Y. (2001). Alanya yöresinde kilit-bağ-kitlenmek-bağlanmak. Erdem Dergisi. 13(39). 589-597.

 

Azaz A.D. ve Pekel O. (2002). Comparison of soil fungi flora in burnt and unburnt forest soils in the vicinity of Kargıcak. Turk J. Bot. 26(2002). 409-416.

 

Öztürk C., Kaşık G., Doğan H.H. ve Aktaş S. (2003). Macrofungi of Alanya district. Turk J. Bot. 27(2003). 303-312.

 

Doğan H.H., Öztürk C., Kaşık G., ve Aktaş S. (2003). New records for Turkish mycoflora from Alanya(Antalya) district. S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 21(2003). 21-41.

 

Koçkar M.K. ve Akgün H. (2003). Engineering geological investigations along the Ilıksu Tunnels, Alanya, southern Turkey. Engineering Geology. 68(2003). 141-158.

 

Yavaş A. (2003). Alanya-Çıplaklı Mahallesi’nde bilinmeyen bir Selçuklu köşkü. Sanat Tarihi Dergisi. 12 (12). 155-162.

 

Bozkaya Ö. ve Yalçın H. (2004). New mineralogic data and implications fort he tectonometamorphic evolution of the Alanya nappes, Central Tauride Belt, Turkey. International Geology Review. 46(4). 347-365.

 

Çaycı A. (2005). Alanya Mahmud Seydi Külliyesi. SÜİFD. 19. 73-92

 

Bozkaya Ö. ve Yalçın H. (2005). Diagenesis and very low-grade metamorphism of the Antalya unit: mineralogical evidence of Triassic rifting, Alanya-Gazipaşa, central Taurus belt, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences. 25(2005). 109-119.

 

Temur S. ve Kansun G. (2006). Geology and petrography of the Masatdagi diasporic bauxites, Alanya, Antalya, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences. 27(2006). 512-522.

 

Temur S. (2006). A geochemical approach to parent rocks of the Masatdagi diasporic bauxite, Alanya, Antalya, Southern Turkey. Geochemistry International. 44(9). 941-952.

 

Ceylan S. ve Demirkaya H. (2006). Dim mağarasının (Alanya) kaynak değerleri, turizmde kullanımı ve sürdürülebilirliği. Eastern Geographical Review. 15(2006). 199-222.

 

Arslan A. (2007). Yerel seçim sonuçları temelinde Alanya’nın siyasi yapısı. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. 12(Mayıs). 01-17.

 

Erdoğan Ö. (2007). Alanya’nın vergi mükellefi olan yabancı uyruklu gerçek kişiler. Türk İdare Dergisi. 89-117.

 

Hamamcıoğlu, C. ve Kerestecioğlu, F. (2007). Akdeniz’de Topoğrafyasını koruyan Ortaçağ limanları ve turizmin çevresel etkileri: Alanya Hisariçi mahallesi, Antalya İçkale mahallesi, Girne tarihi liman mahallesi. YTÜ Mim.Fak. E-Dergisi. 2(2). 108-132.

 

Erdmann, K. (2008). Alanya yakınlarındaki Kargı Han.  SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 18(2008). 247-256.

 

Tokgöz, N. ve Yılmaz, H. (2008). Örgütsel Sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(2). 283-305.

 

Gürboğa, N. (2008). Osmanlı taşrasında belediye idaresi: Alanya Belediyesi (1914-1915). ÇİTAD. VII(16-17). 165-185.

 

Koçak, K. ve Kansun, G. (2008).  Ortaköy (Kırşehir Masifi) ve Alanya (Alanya Masifi) yörelerindeki granatların kimyasal ve mineralojik özellikleri. Selçuk Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. Dergisi. 23(1). 41-50.

 

Şahin, A. ve Önder, S. (2008). Peyzaj mimarlığı tasarım sürecinde bilgisayar kullanım olanaklarının Alanya Atatürk parkı örneğinde irdelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 22(46). 26-35.

 

Doğan, H. ve Üngüren, E. (2009). Farklıo meslek gruplarındaki çalışanların örgüt iklimi algılamaları ve alanya Başkent Hastanesi’nde bir araştırma. (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11(2). 41-58.

 

Oral, M. (2009). Selçuklu’dan Osmanlı’ya (1221-1571) Alanya ile Antalya’nın Kıbrıs’la İlişkileri. CIU Folklor/Edebiyat Dergisi. 15(59). 105-118.

 

Kiracı, M. ve Alkara, İ. (2009). Aile işletmelerinde kurumsallaşmaya verilen önem ve turizm sektöründeki konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Xl(1). 167-197.

 

Dağgülü, İ. B. (2009). A 13th-Century shipyard at Alanya(Alaiyye), on the Mediterranean coast of Turkey. The International Journal of Nautical Archaeology. 38(1). 13-20.

 

Ünlüönen, K. ve Çimen, H. (2010). İkinci konu satın almada destinasyon kalitesinin etkisi: Alanya örneği. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(2010). 58-74.

 

Doğan, H. ve Üngüren, E. (2010). Alanya halkının turizme sosyo-kültürel açıdan bakışı. NWSA e-journal of New Wourld Sciences Academy. 5(4). 396-415.

 

Erdoğan, Ö. ( 2010). Mülk edinen yabancı uyruklu gerçek kişler ülkemizin geleceği için bir tehdit mi? Türk İdare Dergisi. 469. 91-118.

 

Milman, A. (2011). The Smybolic Role of Postcards in Representing a Destination İmage: The Case of Alanya, Turkey. International Journal of Hospatility & Tourism Administration. 12(2). 144-173.

 

Yayınoğlu Erarslan, P. (2011). Exploring ‘Old’ Media Among European Residents in A Cosmopolitan County of Turkey : The Case of Alanya.

 

Özkan, S.H. (2011). XVI. Yüzyılda Alaiye Sancağında dokuma ve tekstil sanayisinde kullanılan ürünlerin Üretimi. 96-101.

 

Kavas, K. R. (2011). Alanya-İncirkırı geleneksel kırsal mimarisinde doğa-kültür ilişkisi. ZfWT Zeitschriff für die Weit der Türken. 3(1). 271-289.

 

Doğan, H. ve Yıldız, S. (2011). Turistlerin Alanya Kalesi’ne ilişkin algı ve değerlendirmelerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 13(21). 119-124.

 

Doğan, H. ve Üngüren, E. (2012). Örgüt iklimi ve iş tatmini ilişkisi: hemşirelere yönelik karşılaştırmalı bir analiz çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi.  4(8). 27-45.

 

Kocaman, S. ve Güngör, İ. (2012). Destinasyonlarda müşteri temelli marka değerinin ölçülmesi ve marka değeri boyutlarının genel marka değeri üzerindeki etkileri: Alanya destinasyonu örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 4(3). 143-161.

 

Kocaman, S., Kocaman, S. ve Çakır, N. (2012). Konaklama işletmelerinde örgüt kültürünün örgütsel çatışma üzerine etkileri: Alanya bölgesinde bir araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 28. 167-183.

 

Doğan, H., Barutçu, S., Nebioğlu, O. ve Doğan, İ. (2012). Perceptions of hotel top managers for opportunities and strategic  collaboration with a foreign partner in tourism sector: An applied research in Alanya destination. Procidea- Social Behevioral Sciences. 58(2012). 1218-1227.

 

Karagül, K. ve Güngör, İ. (2013). Havalimanından otellere tek tip araçlarla turist dağıtımı problemine çözüm önerisi ve Alanya uygulaması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Özel sayı(2013). 189-196.

 

Kocaman, S., Durna, U. ve İnal, M. E.  (2013). Konaklama işletmelerinde içsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisi: Alanya örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 5(1). 21-29.

 

Öztürk, N. (2013). Avrupa Konseyi yabancıların yerel düzeyde kamu hayatına katılma sözleşmesi çerçevesinde danışma kurulları oluşturulması: Alanya Yabancılar Meclisi. Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi. 25(2013). 223-241.

 

Oral, Ö. (2014). Alanya Kalesi kazılarında bulunan Avrupa porselenleri üzerine değerlendirmeler. CEDRUS The Journal of MCRI. Cedrus II (2014). 453-466.

 

Baltacı, F., Kavacık, M., Şentürk, F. K. ve Kurar, İ. (2014). Yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisi: Alanya’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları üzerine bir araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(14). 59-85.

 

Sabancı, S. (2014). Comparison of the temperature characteristics of Alanya and Manavgat. Procidea- Social Behevioral Sciences. 120(2014). 538-546.

 

Zafer Kavacık S., Kavacık M., İnal M.E. ve Durna U. (2014). Alanya’daki yerleşik yabancıların milliyetlerine göre satın alma davranışlarının incelenmesi. Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi. 28(2014). 84-102.

 

Okutmuş, E. ve Ergül, A. (2014). Kurumsal karne ve karar malam ilişkisi: Alanya’daki 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama. İşletme Fakültesi Dergisi. 15(1). 13-36.

 

Kurar, İ. ve Baltacı, F. (2014). Halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıkları: Alanya örneği. IntJSCS International Journal of Science Culture  and Sport. August(2014). 39-52.

 

Öncü M. A., Çömlekçi İ., Mutlu Ç. ve Zengin E. (2015). Level of accommodation enterprises in using modern financing techniques. A study of managers 4 and 5 star hotels operating in Alanya. Business and Economics Research Journal. 6(3). 19-32.

 

Üngüren, E. ve Ercan, A. (2015). Sessizleşen örgütlerde öz yeterlilik algısının rolü: Alanya’daki konaklama işletmeleri üzerine bir çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 7(2). 115-156.

 

Yumurtacı Aydoğmuş H., Can M., Babayiğit A. ve Aydoğmuş U.   (2015). Öğrencilerin online alışveriş davranışlarının demografik özellikler açısından incelenmesi: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 4(1). 211-222.

 

Bilgili, B. ve Duman, H. (2015). Evaluation of Akdag and Cebireis Mountains (Alanya-Antalya) as an important plant area. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 15(1). 1-5.

 

Yıldırım, H. İ. ve Kargıoğlu, M. (2015).  Alanya ve Gazipaşa(Antalya)’da doğal keçiboynuzu(Ceratonia siliqua L.) pekmezinin üretimi ve kullanımı. AKÜ Fen ve Mühendislik Fakültesi Dergisi. 15(2015). 102-108.

 

Erdoğan, H. ve Arslan, H. (2015). Colonazation of Legionella species in Turkish baths in hotels in Alanya, Turkey. Environ Monit Assess. 187(235). 1-5.

 

Karacaoğlu, K. (2015). Çalışanların iş güvencesizliğinin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi: Alanya bölgesindeki beş yıldızlı otellerde bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 7(1). 13-21.

 

Toker, B. ve Kaçmaz, Y. Y. (2015). Engelli bireylerin turizm deneyimlerine yönelik bir araştırma: Alanya örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17(2). 235-257.

 

Mutlu, Ç. ve Yıldız, M. S. (2015). Konaklama işletmelerinde çevre yönetimi uygulamalarının ve etkilerinin irdelenmesi: Alanya’da faaliyet gösteren 5 ve 4 yıldızlı konaklama işletmelerinde bir araştırma. Akademik Bakış Dergisi. 49(Mayıs-Haziran). 107-126.

 

Özkan, S. H. (2015). Sicill-İ Ahval defterlerine göre Osmanlı bürokrasisinde Alaiyeli Memurlar (1879-1909). Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(3). 87-92.

 

Taşcan, E. ve Çetin A. C. (2016). Konaklama işletmelerinin gelişen işletmeler piyasasına bakış açıkları ve farkındalıkları: Alanya Uygulaması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 8(1). 111-129.

 

Üngüren, E. ve Ehtiyar, R. (2016). Determination of the Demographic Variables Predicting Accommodations Business Employees’ Organizational Commitment and Job Satisfaction through CHAID Analysis. İşletme Araştırmaları Dergisi(Jounal of Business Research Turk) . 8(2). 331-358.

 

Yıldırım, I. B., Gulmez, M. ve Yıldırım, F. (2016). The relationship between the five –factor personality traits of workers and their job satisfaction: a study on five star hotels in Alanya. ELSEVIER Procidea- Economics and Finance. 39(2016). 284-291.

 

Budak, A. M. (2016). İbn Battuta ve El-Ömeri’nin Anlatımıyla Geç Ortaçağ’da Antalya ile Alanya. The Journal of MCRI CEDRUS. IV(2016). 353-372.

 

Çetinkaplan M., Pourteau A., Candan O., Koralay, O. E., Oberhansli R., Okay I. A., Chen F., Kozlu H. ve Şengün F. (2016). P-T-t evolution of eclogite/blueschist facies metamorphism in Alanya Massif: time and space relations with HP event in Bitlis Massif, Turkey. Int J Earth Sci.(Geol Rundsch). 105(2016). 247-281.

 

Demirgil, H., Ünlü, H., Sezgin, A., Sungur, O. ve Dulupçu, A. M. (2016). Alanya Turizm Sektöründe Kümelenme ve Ağyapı Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 8(1). 25-41.

 

Develioğlu K. ve Çeliker N. (2016).  İnsan Kaynakları Uygulamaları Kapsamında Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi: Alanya Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Sakarya İktisat Dergisi. 57-79.

 

Şentürk, K. F., Bayırlı, M. ve Güçlü, C. (2016). İslami İş Etiği ve Para Sevgisinin Kaçakçılık Algısı Üzerindeki Etkileri : Alanya Esnafı Örneği. İş Ahlakı Dergisi. 9(2). 183-220.

 

Kaçmaz, Y.Y. ve Kahveci, A. (2016). Dental Turistlerin Dental Turizm Deneyimlerine Yönelik Bir Araştırma: Alanya Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(43). 1899-1908.

 

Çetinsöz, B. C. ve Turhan, M. (2016). İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(15). 329-343.

 

Şentürk K. F., Bayırlı M. ve Güçlü C. (2016). The Effects of Islamic Work Ethics and the Ethics of Love of Money over the Perception of Smuggling : The Example of the Alanya Tradesmen. İş Ahlakı Dergisi. 9(2). 183-220. Turkish Journal of Business Ethics. 9(2). 208-220.

 

Etöz, M.,  Er, A. ve Kaçmaz, Y. Y. (2016). Yerel Halkın İlçe Düzeyinde Belediyecilik algılamaları: Alanya Belediyesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(46). 683-695.

 

Gülcü, N. (2016). Alanya Halkevi ve Faaliyetleri. CEDRUS The Journal of MCRI. IV(2016). 425-435.

 

Turna, İ. İ., Atik, Ü. ve Yıldırım, U.G. (2017). Deniz Çayırlarından Posidonia oceanica (L.) Delile’nin Alanya Kıyılarındaki Mevsimsel Değişimleri.  Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 13(1). 1-11.

 

Güçlü, C. (2017). Bilgi Kaynaklarının Seyahat Motivasyonları Üzerindeki Etkisi: Alanya Örneği. Alanya Akademik Bakış Dergisi. 1(3). 61-79.

 

Kahveci, A. ve Okutmuş, E. (2017).  A Qualitate Research on Medical Tourism Potential of Alanya/Turkey in the Concept of International Service Trade. Economic Themes. 55(3). 437-450.

 

Kutlu S., Şentürk İ. ve Büyükgüngör H. (2017). Alanya İlçesinde Seçilen Pilot Bölge İçin Gri Su Potansiyelinin Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 17(2017). 580-589.

 

Toker B. ve Çelik S. (2017). Job Embeddedness Among Hospitality Industry Employees: An Empirical Study in Alanya. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 17(3). 73-86.

 

Karaca, A. ve Kurtuluş, M. A. (2017). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Milli Değerlere İlişkin Düşüncelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Asya’dan Avrupa’ya Uluslararası Akademik Sosyal Bilimler Dergisi. 1(2017). 1-10.

 

Uysal, S., Acar, M. ve Kılıç, B. (2017).  Observational Case Study: Bioenergy Generation from Banana Farm Residuals in Alanya, Turkey. International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES). 7(4). 915-922.

 

Gönüllü A. R. (2017). Alanya Rüşdiye Mektebi (1861-1913). 73(2017). 65-85.

 

Kunduracı, O. (2017). Konya-Alanya Güzergahındaki Selçuklu Kervansaraylarının Eşrefoğlu Beyliği’ne Sunduğu Katkılar. USAD 6(Bahar 2017). 181-208.

 

Özgür, F., Karagül, R. Ve Özcan M. (2017). Alanya Yöresinde Farklı Yükseltilerde Bulunan Meraların Bitki Kompozisyonları ve Ot Verimleri. Journal of Forestry. 13(1). 18-27. 

 

Demirkaya, H. ve Alparslan, B. (2017). Fourth Grade Students’ Perception of Animals in Rural Alanya. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS) Özel Sayısı. 8(28).  (CDVIII-CDXX).

 

Urcun, S. Ö. (2017). Alanya Kıyıları Bentik Hydrozoa. Faunası (Cnidaria : Hydrozoa). Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Akademi Dergisi. 2(2). 32-40.

 

Halaç Hanım, H. ve Demir, İ. (2017). Alanya Geleneksel Tophane Evlerinin Cephelerinde Mimari Eleman ve Malzemenin Dönüşümü. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi. 10(20). 601-629.

 

Davulcu, M. (2018). Alanya Yöresinde İpek ve İpekböcekçiliği Kültürü Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme. Folklor Akademi Dergisi. 3(2018). 63-86.

 

Gökçe, D., Pancar, Z. B. ve Türk, A. (2018). İklim Değişikliğine Karşı Mekansal Kırılganlığın ve Uyum Kapasitesinin Belirlenmesi: Alanya Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9(2). 119-128.

 

Sayın, M. ve Dulupçu, M. A. (2018). Bölgesel Rekabetçilik İçin Küme Yaklaşımı: Alanya Turizm Konaklama Sektörü İçin Küme Strateji Önerisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018/2(31). 370-415.

 

Yılmaz Erkovan, N. (2018). Alanya Geleneksel Konutlarında Kapılar. AMİSOS. 3(5). 493-514.

 

Öztürk, N. ve Yarar, G. (2018). Alanya Yabancılar Meclisi: Yabancıların Yerel Yönetime Katılım Örneği. İÜ Public and Private International Law Bulletin. 38(2). 423-440.

 

Durnaoğulları, M. ve Erdal, İ. (2018). Alanya Yöresi Muz Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı. (2018). 409-416.

 

Gümüş L., Kumral M., Yalçın C., Kaya M., Ünlüer A. T., Öztürk S. ve Karaman M. (2018). Aladağ Birliği (Çayarası-Alanya) İçerisinde Karbonatlı Kayaçlar ile İlişkili Baritli Zn-Pb Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Jeokimyası. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 7(3). 1209-1213.

 

Özdemir, B. ve Nebioğülku, O. (2018). Use of Menu Design Techniques: Evidences From Menu Cards of Restaurant in Alanya. Advances in Hospitalty and Tourism Research (AHTR) An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty. 6(2). 205-227.

 

Kaymak, H. ve Kafalı Yılmaz, F. (2018). Dim Çayı Havzası’nda (Alanya) Lapya Çeşitliliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22(Özel Sayı: Ekim 2018). 2067-2092.

 

Türk, A. ve Seydioğulları H. S.  (2018). Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele- Rıhtım Bölgesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9(Ek Sayı:1). 205-215.

 

Kaçmaz, Y. Y. ve Er, A. (2018). Yeni Büyükşehir Belediye Sistemine Yönelik Kamuoyu Algısı ve Memnuniyet Düzeyi: Alanya Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 23(2). 605-629.

 

Karaman, D. (2018). Sigortacılık Sektörünün Güncel Sorunlarının Belirlenmesi : Alanya’da Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi: Journal of International Management and Social Researches. 5(10). 28-37.

 

Şentürk, F. K. ve Boğan, E. (2018). Etik Liderlik ve Materyalist Eğilimlerin Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısına Yönelik Etkisi: Alanya Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeleri Dergisi. 16(1). 136-153.

 

Ercan İştin, A. ve Üngüren, E. (2019) Çalışan Sessizliğinin Demografik ve Mesleki Özellikler Açısından İncelenmesi. JAVStudies Journal of Academic Value Studies. 5(4). 585-597.

 

Yıldırım, B. ve Ayhan, B. (2019). Küreselleşmenin Kent Yönetimlerinde Meydana Getirdiği Değişim: Yabancılar Meclisi, Alanya Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2(1). 598-618.

 

Ünal, O. ve Duygu, H. (2019). Ortaokul 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal ve Duyarlılık Düzeylerinin Belirlemeye Yönelik Nicel Bir Çalışma: Alanya Örneği. JIRSS Journal of Innovative Research in Social Studies. 2(1). 16-30.

 

Yılmaz Usta, N. D. (2019). Kadıini Mağarası Geç Kalkolitik/Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunun Demografik Analizi. Antropoloji Dergisi. 38(2019). 65-78.

 

Özfidaner, M., Şapolyo Uçar, D. ve Topaloğlu, F. (2019). Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Belirlenmesi. Antalya ve Alanya Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 24(Özel Sayı). 106-111.

 

Koçyiğit, H. ve Sinanoğlu, F. (2019). Yüzeysel Sularda Pestisit Kalıntısının Araştırılması Çalışma Örneği: Alanya Alara Çayı.  DOĞAM Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 5(2). 224-236.

 

Yıldız, V. (2019). Alanya Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Doğu Sigillataları A ve, B ve C Grubu Seramikleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11(23). 108-127.

 

Özaksoy, V. (2019). Structural properties and tectonic significance of a shear zone discovered within the Tauride orogen near Alanya, SW Turkey. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 158(2019). 31-47.

 

Erten, Ö., Öztürk, Y. ve Yılmaz, O. (2019). Türkiye’de pet hayvan sahiplerinin sosyo-demografik yapıları ve pet hayvancılığına bakışları; Alanya-Mardin örneği. MAE Vet. Fak. Dergisi. 4(2). 76-83.

 

Yılmaz Usta, N.D. ve Yakut İpekoğlu, H.(2019). Kadıini Mağarası (Alanya/Antalya) İnsanlarının Ölü Gömme Pratikleri Üzerine Antropolojik Bir Ön Değerlendirme. CEDRUS The Journal of MCRI. VII(2019). 41-58.

 

Sabancı, A. ve Akcan, N. (2019). Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerinin Rehberlik Etkililiği Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 27(5). 1893-1910.

 

Kement, Ü. (2020). Tüketici Davranışlarının çevre Dostu Davranış Türleri Kapsamında İncelenmesi: Alanya Örneği.  MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(1).209-221. 

 

Gölge, Ö. (2020). Alanya ve Gazipaşa’da Üretilen Avokadolarda Pestisit Kalıntı Varlığının Araştırılması ve Quechers Analiz Metodunun Verifikasyonu. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. 6(2). 229-245.

 

Vatansever, K. ve Öztemiz, H.H. (2020). Alanya Belediyesi Hizmet Birimlerinin Maliyet Etkinliği: Veri Zarflama Analizi Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12(2). 1505-1523.

 

Murathan, Z. T. ve Kaya, A. (2020). Alanya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Hass ve Fuerte  Avokado Çeşitlerinin Bazı Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi. 23(6). 1435-1440.

 

Aksoy, A. ve Çelik, J. (2020). Vascular plant diversity of the Alanya Castle walls and their ecological effects. Biological Diversity and Conservation. 13(1). 9-18.

 

Kurar, İ. (2020). Yerel Halkın Rekreasyon Deneyim Tercihlerinin, Beklentilerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Alanya Dim Çayı Vadisi Örneği. JTTR Journal of Tourism Theory and Research. 6(2). 140-155.

 

Robertson,A. H. F., Parlak, O. Kinnaird, T.C., Taslı, K. ve Dumutrica, P. (2020). Cambrain-Ecocene pre-fit, pulse rift, passive margin and emplacement process along the nothern margin of the Southern Neotethys: Evidence from the Antalya Complex in the Alanya Window (S Turkey). Journal of Asian Earth Sciences: X 3(2020). 1-32.

 

Doğruöz Güngör, N. Çandıroğlu, B. ve Altuğ, G. (2020). Enzyme Profiles and Antimicrobial Activitesi of Bacteria Isolated from the Kadıini Cave, Alanya, Turkey. Journal of Cave and Karst Studies. 82(2). 106-115.

 

Öner, M.E., Tarhan, A. ve Öner, M.D. (2020). Coğrafi işaretli Alanya avokadosu ile yoğurt üretimi ve bazı özelliklerinin araştırılması. Mediterranean Agricultural Sciences. 33(2). 231-237.

 

 

 

Eski Site